مرور برچسب

مژگان میرزایی

زبان بدن وتعریف زبان بدن و کاربرد‌ های آن

زبان بدن وتعریف زبان بدن و کاربرد‌ های آن اولین مقاله ما در رابطه با زبان بدن وتعریف زبان بدن وکاربرد آن می باشد، در وحله اول تعریف مختصری اززبان بدن داشته باشیم، زبان بدن چیست? زبان بدن یک ارتباط غیرکلامی است که به صورت خودآگاه ونا خودآگاه…