آموزش فن بیان برای کودکان

آموزش فن بیان به کودکان
زبان پایه واساس ارتباط است وتوانایی درک وبیان اطلاعات را به انسان ها می دهد.زبان ازطریق حرکات,نشانه,تصاویر ویا کلمات به ما توانایی برقراری ارتباط می دهد.فن بیان تأثیرزیادی در موثر تر کردن ارتباطات با دنیای پیرامونمان دارد.هر چقدر زودتر با مهارت فن بیان آشنا شویم,موفق تر خواهیم بود.بههمین دلیل است که والدین دلشان میخواهد که کودکانشان با دایره لغاتی گسترده, فن بیانی مناسب,دستور زبانی صحیح ومهمترازهمه با اعتماد به نفس صحبت کنند.خوشبختانه آموزش فن بیان به کودکان کارسختی نیست وتنها نیازبه همکاری والدین وتمرین مداوم با کودک دارد.
بسیاری از کودکان خجالتی ویا درونگرا هستند.بنابراین یکی از مهمترین کارهایی که در آغوش فن بیان به کودکان باید انجام داد بالابردن اعتماد به نفس ایشان است. روش های زیرکمک میکند فرزندتان با اعتماد به نفس بالا وفن بیانی خوب صحبت کند.

به کودک فرصت دهید
بسیاری ازما منتظر نمی مانیم تا کودک جواب سوأل مان را بدهد ویا جمله ای را چیزی که میخواهد بگوید را پردازش کند.این کار درپیشگیری یا کاهش لکنت زبان در کودکان نیز موثر است.

گفتار کودک رابیش ازحد تصحیح نکنید
بیش از حد تصحیح کردن لغاتی که کودک از آنها استفاده می کند, به جای اینکه مهارتهای ارتباطی اورابالاببرد دقیقا عکس عمل میکند.مخصوصا در مورد کودکانی که خجالتی هستند.هرچقدر بیشتر اصرار کنید که کودکتان درست وصحیح صحبت کند بیشتر خواهید دید او کمتر وکمتر حرف میزند.انتظار کاملا صحیح صحبت کردن یک کودک دقیقا مثل این است که ازکسی که رانندگی بلد نیست انتظار داشته باشید بهتر رانندگی کند.

باکودک مثل یک بزرگسال رفتار کنید
باکودکان طوری صحبت کنید که انگار بزرگسال هستند«درعین حال به یاد داشته باشید که آنها کودک اند»منظور ما ازاینکه میگوییم با آنها مانند یک فرد بزرگسال صحبت کنیداین نیست که از دایره لغات بزرگسالان,جوک ویا اطلاعاتی که آنها درکی از آن ندارند استفاده کنید. این بدان معنی است که نوبت صحبت کردن وتماس چشمی رابا کودک رعایت کنید وبرای آنچه میگویند ارزش قائل شوید.

تعامل با فرزند درگفتگو
درنظرگرفتن سن کودک,یک بستر خوب برای گفتگو با اوایجاد کنید.گفتگو به کودک کمک میکنید تا صحبتهای افراد دیگر گوش دهد وهمچنین درآن شرکت کند.بنابراین وقتی در مورد یک موضوع خاص صحبت میکنید نوبت صحبت کردن را رعایت کنید تا کودک هم بتوانید در گفتگو شرکت کند.

بازی
کودکان با بازی کردن میتوانند خیلی چیزها را یاد بگیرند.توجه داشته باشید تمامی بازی های آموزش فن بیان به کودکان نیاز به تمرین وتکرار دارند.بهتر است یک گروه ازکودکان هم سن وسال تشکیل دهید تا بتوانید با هم مهارت فن بیانشان را تقویت کنند. چرا که هر سخنران نیازمند مخاطب است.اما اگر این امکان وجود نداشت خودتان هم میتوانید با کودکاتان این بازی ها را انجام دهید.

بازی حدس زدن:
یک موضوع یا مطلبی را انتخاب کنید وروی تخته یا به بقیه بچه ها نشون بدید واز بقیه بخواهید تا توضیح بدهد تا کودک حدس بزنه که درباره چه موضوع حرف میزنند.
توصیف اشکال:
یک تصویر با شکل های هندسی را به یکی از کودکان نشان دهیدواز او بخواهید شکل ها را توصیف کند تاهم تیمی اش بتواند آن شکل را بکشد.
بازی چندتا:
باز ساده مخصوصا برای کودکان خردسال بسیار خوب است وآن ها را مجذوب خود میکنئ.برای مثال در مورد یک ویژگی خاص که در حیوانات مشترک است از او سوأل کنید.مثلا چند حیوان نام ببرکه تخم گذار هستند؟
این کار باعث میشود کودک فکر کند وبه کلماتی که میشنود دقت کند.
بازی مشاغل:
به کودک بگویید فرض کند که یک شغل خاص دارد.مثلاکشاورز است.سپس از اوبخواهید درمورد آن شغل صحبت کند وبگوید چه کارهایی انجام می دهد. این کار به فن بیان وگفتار کودک بسیار کمک میکند.
قصه گویی:
ازکودتان بخواهید قصه ای که قبلا برایش خوانده اید برای شما وهم سن وسالاش تعریف کند.همچنین میتوانید شخصیت های یک قصه را به هریک از کودکان اختصاص دهید وازآن هابخواهید به جای شخصیت های داستان حرف بزنند.این کار به بالابردن اعتماد به نفس وفن بیان کودکان کمک زیادی میکند.
جان بخشیدن به اشیا:
ازکودک بخواهید خودش را به جای یک شی بگذارد واز زبان آن برای شما صحبت کند.مثلا به جای وسیله اش.مداد وکیف
بازی گزارشگری یا مجری گری:
ازکودک بخواهید بعنوان یک گزارشگر یا مجری برایتان برنامه اجرا کند.این کار به دایره لغات کودک کمکبسزایی می کند.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.